Porządkowanie rejonu Fortu 49 Krzesławice

 

Ochrona Fortu 49 Krzesławice i jego przedpola, ochrona krajobrazu, uporządkowanie zabudowy, zarezerwowanie terenów pod budowę nowych połączeń komunikacyjnych - to ma na celu przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru "Kantorowicka - Niebyła".

Projekt planu obejmuje obszar 56 ha, ograniczony ulicami: Architektów, Kocmyrzowską i Petofiego oraz terenem po obu stronach Kantorowickiej.

Zakłada on poszerzenie ulicy Kocmyrzowskiej.

Daje możliwość uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej.

Lokalizowanie usług jest przewidziane w sąsiedztwie ul. Kocmyrzowskiej, a nie wprowadza się ich w głąb Kantorowickiej.

Taka lokalizacja, zdaniem planistów, przyczyni się do aktywizacji gospodarczej tego rejonu oraz pomoże odseparować zabudowę mieszkaniową od uciążliwości komunikacyjnych ulicy Kocmyrzowskiej.

Projekt pozwala na stworzenie nowych miejsc postojowych przy szkole podstawowej.

W Forcie 49 Krzesławice (jest tam młodzieżowy dom kultury) ma być kontynuowana działalność kulturalno - oświatowa.

Plan ma zapewnić też warunki ochrony istniejącego w pobliżu miejsca pamięci narodowej.

Po zakończeniu trwającego teraz etapu opiniowania i uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Każdy będzie mógł zgłosić swoje uwagi.

W grudniu planowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami.

Przekazanie projektu planu Radzie Miasta, która zdecyduje o jego uchwaleniu, przewidziane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Tekst: Małgorzata Mrowiec
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 9 listopada 2012 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl