Rośliny na mapie

 

Gmina zleciła wykonanie ''Mapy roślinności rzeczywistej Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych do utrzymania równowagi ekosystemu miasta''.

Jak się argumentuje - po raz pierwszy powstanie opracowanie mające na celu bardzo szczegółową inwentaryzację roślinności Krakowa.

Ma powstać ''mapa roślinności rzeczywistej'' wraz z wyróżnieniem tzw. wydzieleń roślinnych, szczegółowym zaznaczeniem miejsc występowania roślin i siedlisk chronionych oraz wskazanych do ochrony na podstawie przepisów unijnych.

Wydzielenia - jak podaje Wydział Gospodarki i Ochrony Środowiska - są to tereny ''porośnięte roślinnością wyróżniającą się składem gatunkowym z otoczenia - np. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ciepłolubne buczyny storczykowe, bagienny las olszowy, ziołorośla z wiązówką błotną'', ale również kompleksy pól uprawnych czy zieleń terenów sportowych.

Szczegółowa inwentaryzacja flory Krakowa pozwoli na jej lepszą ochronę oraz zachowanie równowagi ekosystemu, a także wyznaczenie miejsc przyrodniczo najcenniejszych oraz wymagających uwagi.

Zaznaczono, że mapa będzie bardzo dokładna: - Znajdą się na niej nawet tak niewielkie wydzielenia roślinne, jak na przykład żródlisko (z charakterystyczną roślinnością porastającą obszar wysięku wodnego) o powierzchni 2 na 3 metry.

Dodatkową wartością będzie komentarz - co wśród krakowskiej flory jest szczególnie cenne i ciekawe.

Mapa będzie pomocna w planowaniu przestrzennym ukierunkowanym na ochronę przyrody.

Ze względu na długość okresu wegetacyjnego roślin, mapa powstaje dwuetapowo (pierwszy etap - do końca września 2006 r., II - za rok); jej koszt wyniesie prawie 425 tys. zł.

Tekst: (C)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl