Przeciwni hotelom

 

Wiele uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krzemionek wniosła Rada Dzielnicy XIII Podgórze.

Radni z ''trzynastki'' uważają, że projekt planu jest obarczony zasadniczą wadą, ponieważ nie obejmuje obszaru północnej części Krzemionek z kościołem św. Benedykta, Fortem św. Benedykta i parkiem Bednarskiego.

Za niedopuszczalne uznali poprowadzenie magistrali wodnej poprzez teren dawnego obozu koncentracyjnego w Płaszowie.

Wiele kontrowersji wzbudziła propozycja wprowadzenia szerokiego programu usług w kamieniołomie ''Liban'', gdzie proponuje się m. in. hotele i schroniska młodzieżowe, centra konferencyjne i kongresowe, obiekty gastronomiczne, ośrodki opieki i pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rekreacji konnej, obiekty obsługi turystycznej, punkty informacji turystycznej.

RD XIII uważa, że takie ustalenia planu, przy równoczesnym wskazaniu dojazdu ul. Swoszowicką do terenu kamieniołomu ''Liban'', są zaprzeczeniem jego idei.

W kamieniołomie ''Liban'' dopuszcza się zabudowę 25 procent terenu, czyli 7500 m kw.

Radni twierdzą, że jest to stanowczo za duża powierzchnia zabudowy.

Przekonują, że ul. Swoszowicka, która obecnie jest użytkowana jako ciąg spacerowo - rowerowy, po wprowadzeniu zmian przekształci się w dwukierunkową, ruchliwą drogę przelotową.

- Obszar kamieniołomu ''Liban'' - jako miejsce egzekucji oraz ze względu na jego wartości historyczne i przyrodnicze - powinien być chroniony przed tak daleko idącą zabudową i ogromnie rozbudowanym programem usług.

Planowanie w nim dużych obiektów typu hotele jest absurdem.

W takim obszarze powinny znajdować się obiekty służące kameralnej edukacji, a nie hotelarskie czy też gastronomiczne - uważa radny Jarosław Żółciak.

Zdaniem radnych z obszaru usług powinien też zostać wyłączony teren obozu karnego w kamieniołomie ''Liban'' i cmentarz ofiar obozu.

Zaskoczeni są również pomysłem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do wnętrza kamieniołomu miejskiego.

Według nich takie rozwiązanie zniweczy walory krajobrazowe i przyrodnicze tego miejsca.

Przekonują, że powinnny być one chronione i dostępne dla ogółu mieszkańców przyległych terenów, m. in. dużego osiedla ''Kabel''.

Za nieuzasadnione Rada Dzielnicy XIII uważa także wyłączenie z obszaru objętego planem cmentarza Podgórskiego.

Jest również przeciwna zawartej w planie propozycji poszerzenia cmentarza.

Radni sugerują natomiast możliwość jego rozbudowy poprzez poszerzenie obszaru o niewielki pas terenu przy podłużnych liniach obecnie istniejącego ogrodzenia i wybudowania murów katakumbowych mieszczących urny.

30 sierpnia minął termin wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Krzemionek.

URATOWAĆ PRZED ZNISZCZENIEM: Agata Chmielewska, projektantka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Krzemionek, mówi: - Kwestia granic, a w tym nieuwzględnienia w planie północnej części Krzemionek, pojawia się w uwagach od samego początku.

Zakres terenu, jakim został objęty plan, określono w uchwale Rady Miasta Krakowa i nie można go zmieniać w trakcie prac nad planem.

Magistrala wodna biegnąca przez teren dawnego obozu, która ma dostarczać wodę dla Mistrzejowic, została wyznaczona na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i zaprojektowano ją w korytarzu już istniejących tam magistrali wodociągowych w ul. Abrahama.

W przypadku kamieniołomu ''Liban'' w części tekstowej planu wymienia się jedynie możliwość lokalizacji obiektów wraz z ich przeznaczeniem, które mogą powstać na tym terenie.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie z nich zostaną zrealizowane.

Teren ten obejmuje już istniejące obiekty, którym trzeba nadać nową funkcję.

Jedynie to może uratować je przed zniszczeniem.

Zachowane obiekty po byłym obozie pracy karnej w kamieniołomie ''Liban'' - takie jak brama, lazaret oraz pomnik poświęcony pamięci ofiar - zostały wskazane ustaleniami planu do zachowania i ochrony.

Ponadto dla całego terenu objętego planem wprowadzono zakaz organizowania imprez, których charakter mógłby naruszyć wartości historyczne.

Zaś działania inwestycyjne powinny być prowadzone z zachowaniem autentyzmu miejsca.

Poszerzenie cmentarza Podgórskiego w planie ujęto na wniosek Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl